Er is sprake van sponsoring als derden geld, goederen en diensten aan schoolleiding, leraren, onderwijsondersteunend personeel of leerlingen beschikbaar stellen waar een gevraagde of ongevraagde dienst tegenover staat waarmee leerlingen in aanraking komen.

Als school vinden wij sponsoring van belang vanwege de wenselijkheid om aanvullende middelen te kunnen verkrijgen die wij inzetten voor het bekostigen van extra activiteiten of materialen, in relatie tot de doelstelling van de school en het onderwijs, waarvoor de reguliere bekostiging onvoldoende toereikend of niet is bedoeld. Zo ontvangen wij geld voor advertenties in de leerlingenkrant ‘Apo’ en in het Jaarboek.

Conform de wet hanteert het USG het 'Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". In een verklaring van de ouderraad van het USG is aangegeven dat de school geen sponsoring accepteert die strijdig is met de regels. Tenslotte hanteert NUOVO een algemeen sponsorbeleid. Alle documenten vindt u hieronder. Het NUOVO-beleid en de schooltekst staan tevens in het Schoolplan van het USG.

Verklaring medezeggenschapsraad USG inzake sponsoringbeleid

Sponsorbeleid NUOVO

Convenant sponsoring