Verzuim

Wat gebeurt er als je onverhoopt te laat komt? Of als je ziek wordt? Als je ziek bent of als je naar de dokter moet, moeten jouw ouders of verzorgers dat aan de school melden. Op deze pagina’s kun je alle regels over verzuim en verlof terugvinden.

Te laat

Als je te laat komt, moet je je de volgende dag om 08.00 uur melden bij de conciërge.

Leerlingen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt kunnen zelf absentiebriefjes schrijven en ondertekenen. Let op: bij misbruik kan hiervan worden afgeweken. De leerling die 18 jaar of ouder is en ten onrechte naar het oordeel van de school teveel lessen verzuimt, wordt in eerste instantie ondersteund in het verbeteren van zijn of haar gedrag.

Ziekte

Als je door ziekte niet naar school kunt komen, dan moeten je ouders dit ’s ochtends tussen 08.00 en 08.25 uur of anders zo spoedig mogelijk daarna die dag telefonisch of per mail (absentie@usgym.nl) aan school doorgeven. Dat geldt voor iedere dag dat je ziek bent.

Afspraken met de huisarts, de orthodontist, etc. moeten buiten schooltijd worden gemaakt. Als dit echt niet kan, geef dan tenminste een dag tevoren een briefje van je ouders bij de conciërge af. Als je door zo’n afspraak een repetitie of een proefwerk mist, dan neem je tijdig contact met je docent op om de toets in te halen.

Als je gedurende de dag ziek naar huis gaat, meld je je bij jouw schoolleider. Als de schoolleider akkoord is met jouw vertrek, dan bel je eerst met je ouders. Zit je in de onderbouw? Dan moet een van je ouders instemmen met het zelfstandig naar huis gaan. Als deze instemming er niet is, moet je op school blijven. Oudere leerlingen reizen op eigen verantwoordelijkheid naar huis. Iedereen die naar huis reist vanwege ziekte, belt na aankomst de school om te melden dat hij of zij veilig is aangekomen.

Ongeoorloofd verzuim

Een absentie wordt na twee weken als definitief ongeoorloofd aangezien. In dat geval wordt de betreffende leerling door de conciërge opgeroepen om het gemiste lesuur dubbel in te halen tijden het 8e en 9e uur, op een door de conciërge aangewezen dag. De leerling is verplicht te verschijnen.

Bij meerdere malen plegen van ongeoorloofd verzuim volgt een gesprek met de conrector (eventueel met ouders) en wordt bepaald of een melding van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar zal worden gedaan.

Bij voortdurend ongeoorloofd verzuim zal het zorgteam uitkijken naar een andere onderwijsplek voor de leerling.

Verlof

Verlof dient minstens een week van tevoren via een daarvoor bestemd formulier te worden aangevraagd bij de conrector van jouw afdeling. Dit formulier 'bijzonder verlof' staat als download onder Ouders - Regelingen.