Voor schooljaar '19-'20 heeft het USG 196 plaatsen in klas 1 beschikbaar.

Om toegelaten te worden heb je een VWO advies van de basisschool nodig.

Jouw leerkracht verzorgt de aanmelding digitaal. Het is niet nodig om je via een apart formulier bij ons aan te melden.

Wij volgen de afspraken die in Utrecht onder alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn gemaakt (de 'naar het Vo' procedure). Kijk hier voor meer informatie over deze procedure. Op 14 maart sluit de aanmelding. Volgens afspraak doen we na de sluitingsdatum geen uitspraken over het aantal aanmeldingen en of er geloot moet worden. Op 3 april vanaf 17.00 uur is op de website www.naarhetvo.nl te zien hoeveel leerlingen zich op alle Utrechtse VO-scholen hebben aangemeld. Op 4 april zal na de centrale loting door de notaris iedereen per geposte brief op de hoogte worden gebracht over plaatsing.

In de procedure wordt gesproken over de broertjes-zusjes regeling. De NUOVO scholengroep, waartoe het USG behoort, heeft besloten deze regeling in etappes af te schafffen. Van de leerlingen die vanaf schooljaar '16-'17 op het USG zitten mag een broertje of zusje worden geplaatst bij een overaanmelding. Bij alle leerlingen die vanaf schooljaar '17-'18 op het USG komen geldt de broertjes-zusjes regeling niet meer. U kunt hier meer lezen over de NUOVO broertjes-zusjes regeling.

Het percentage broertjes en zusjes van de afgelopen 4 jaar:

Jaar Totaal aantal 1e klassers Aantal broertjes / zusjes in 1e jaar Percentage %
2017 - 2018 180 33 18%
2016 – 2017 173 44 25%
2015 – 2016 179 43 24%
2014 – 2015 150 36 24%
2013 – 2014 150 33 22%

Extra Informatie voor ouders:

Ouders van leerlingen die op grond van een reeds vastgestelde diagnose of op grond van een toegekende LGF aanspraak menen te kunnen maken op extra ondersteuning, dienen vóór 1 maart 2019 in gesprek te zijn met de ondersteuningscoördinator, Ingrid van Veggel (iveggel@usgym.nl)

Zogenaamde 'basisplusarrangementen' (extra ondersteuning) worden geboden binnen de door het Samenwerkingsverband Utrecht vastgestelde kaders. De ondersteuning is er op gericht dat leerlingen in staat zijn om met behulp van de beschikbare middelen hun gymnasiumdiploma kunnen halen.

Voor nadere informatie over aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met brugklascoördinator Marinde Mastbergen (mmastbergen@usgym.nl), of conrector onderbouw Paula Mostert (pmostert@usgym.nl).