Fondsen

Het Hieronymusfonds, eigenlijk ‘de vereniging tot instandhouding van het Hieronymusfonds’, ontleent haar naam aan de naam die de school tot 1877 droeg, Schola Hieronymiana (de Hieronymusschool).

Het Hieronymusfonds is een alumnivereniging, verbonden aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Belangrijke doelstellingen van de vereniging zijn het versterken van de band tussen oud-leerlingen en de school, en tussen oud-leerlingen onderling. De vereniging ondersteunt het gedachtengoed en de doelstellingen van het USG. Leerlingen kunnen voor bijzondere extracurriculaire activiteiten een aanvraag indienen voor een Hieronymusbeurs. De Hieronymusbeurs kan bijvoorbeeld toegekend worden voor activiteiten in het kader van een profielwerkstuk, onderzoek, een stage of een ander project. Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag, en de eisen die aan een aanvraag gesteld worden kunt u terecht de site van het Hieronymusfonds .

Het Hieronymusfonds houdt zich daarnaast bezig met de volgende activiteiten:

- Het aanbieden van een jaarlijks geschenk aan de school

- Het organiseren van lustrumreünies en lezingen

- Het beheren van een website met informatie voor oud-leerlingen

Lees meer op de website van het Hieronymusfonds.

Gregoriusfonds
De ouderraad van het USG is verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage ondergebracht in het zogenaamde Gregoriusfonds. Uit dit fonds worden diverse excursies, zoals museum- en theaterbezoek (mede)gefinancierd. Ook worden de verschillende leerlingenverenigingen gesubsidieerd en kan op diverse vlakken materiële steun aan de school worden verleend. Ook voor andere activiteiten wordt een beroep gedaan op het Gregoriusfonds. Lees meer bij deOuderraad.

Willebrordusfonds
Het Willebrordusfonds (officieel: het Collegium Willebrordi ac Domus Pauperum) is het oudste van de drie schoolfondsen. Het is niet precies bekend wanneer het fonds is opgericht; bij de kamer van koophandel staat als oprichtingsjaar genoteerd: 1500. De Broeders des Gemenen Levens, die de school hebben opgericht, hebben reeds in de beginperiode van de Hieronymusschool twee tehuizen gesticht voor leerlingen met goede aanleg, maar wier ouders niet in staat waren de studie te bekostigen: het Collegium Willebrordi en de Domus Pauperum. De financiële toestand van beide instellingen was aanvankelijk niet florissant. De pupillen moesten daarom bedelen om in hun onderhoud te voorzien. Later kwam hierin verbetering door schenkingen en legaten. In 1593 zijn beide tehuizen onder één bestuur gesteld. In 1800 is het Willebrordushuis verkocht en is de opbrengst gestort in het Willebrordusfonds. Het bestuur van het Willebrordusfonds is lange tijd gevormd door vertegenwoordigers van de gemeente en de school. Voorzitter was de wethouder van onderwijs. Hierin is in 2003 verandering gekomen. Twee leden uit het bestuur worden sindsdien voorgedragen door het Hieronymusfonds en twee leden worden voorgedragen door het Gregoriusfonds. Deze bestuursleden kiezen samen de voorzitter van het Willebrordusfonds. Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Prof. dr. J.R. Bausch voorzitter

Mr. J.W. Wagenaar secretaris

ir R.W.P. van Seters MIM penningmeester

Drs. F.M. Verloop bestuurslid

M.C. van der Merwe bestuurslid

Nog steeds is een van de doelen van het Willebrordusfonds het bijdragen in kosten van boeken en schoolreizen voor leerlingen die deze kosten moeilijk zelf kunnen opbrengen. Verder draagt het Willebrordusfonds bij aan sportdagen, culturele activiteiten, PR materiaal ten behoeve van de school en reikt het Willebrordusfonds eenmaal per jaar een stipendium uit aan de leerling(en) die het beste profielwerkstuk heeft/hebben gemaakt.