Leerlingondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig als het gaat om persoonlijke problemen, motivatieproblemen of leerproblemen. Ze zijn niet altijd in staat om deze problemen zelf of met behulp van een mentor op te lossen, of de juiste weg te vinden naar externe hulpverlening.

De inzet van gespecialiseerde ondersteuning via het kernteam is dan gewenst. NUOVO – de scholengroep waaronder het USG valt – maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Utrecht en Vechtstreek. Deze organisatie coördineert de basis- en extra ondersteuning voor leerlingen. De basisondersteuning op het USG bestaat uit de uitgebreide begeleiding via het mentoraat.

Kernteam

Op het USG vormt de ondersteuningscoördinator samen met enkele van de ondersteuners het kernteam. Het kernteam overlegt regelmatig over de gewenste ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. In dit overleg worden er afspraken gemaakt over verdere begeleiding van leerlingen. De mentor is uiteraard bij deze afspraken betrokken. Het USG werkt samen met de zogenaamde ‘kernpartners’ in de ondersteuning van leerlingen. Die kernpartners zijn: de begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijkwerk, leerplicht en jeugdzorg. Twee keer per jaar is er een kernpartneroverleg. Leerlingen worden geacht het diploma binnen de daarvoor geldende tijdsduur en binnen de begeleiding die het USG biedt te kunnen halen. Eventuele extra ondersteuning is beperkt in tijd en aard en is bedoeld om de leerling te helpen het onderwijs op eigen kracht en adequaat te kunnen volgen.

Lees meer op www.sterkvo.nl.

Versterking studievaardigheden

Het USG heeft vier studiecoaches die door de mentor geselecteerde leerlingen ondersteunen bij hun studievaardigheden. Deze coaches gaan aan de slag met leerlingen die onderpresteren of die motivatieproblemen hebben. Een klein deel van onze begaafde leerlingen slaagt er niet altijd in om hun intelligentie effectief om te zetten in goede schoolresultaten. Het gaat met name om leerlingen in zowel de onder- en bovenbouw die lager scoren dan op basis van testresultaten en het advies van de basisschool verwacht wordt. Wij vinden het belangrijk om ook deze leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

De studiecoaching is gericht op het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van deze leerlingen voor hun leerproces en schoolwerkzaamheden. Dit gebeurt door leerlingen eerst inzicht te geven in hun eigen executieve vaardigheden. Wat zijn je sterke kanten en waar loop je op vast? Vervolgens krijgen leerlingen door een aantal gesprekken en afspraken inzicht in wat ze concreet kunnen doen om hun zwakkere executieve vaardigheden zodanig te versterken dat ze meer houvast en grip krijgen op alle schoolwerkzaamheden. Uiteindelijk resulteert dit in betere schoolprestaties.

Er zijn vier studiecoaches op het USG: Yannick Staes, Floortje Holten, Charissa Zwiers en Floor Lintmeijer.

Begaafdheid

Wij vinden dat leerlingen die veel kunnen en willen, voldoende keuzemogelijkheden moeten krijgen. Bekijk het Homerusprogramma, waarin alle keuzeactiviteiten zijn gebundeld.