Medezeggenschap

Het geven van advies over of instemming met zaken waarover de schoolleiding beslissingen wil nemen: dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). De taken en rechten van de MR zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de oudergeleding en de leerlingengeleding. De MR van het USG bestaat uit vier personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De vertegenwoordigers nemen zitting in de MR zonder last of ruggenspraak. De MR werkt volgens door de NUOVO Scholengroep vastgestelde statuten. In aanvulling hierop zal de MR op zeer korte termijn ook een eigen reglement vaststellen.

Het schooljaar 2020/2021 is de samenstelling van de MR als volgt:

Personeel:
• Esther Heymann
• Guus Kers
• Lilian Blom
• Bernard Pol (secretaris)

Leerlingen:
• Casper Voogt (klas 4)
• Nils Neisingh (klas 5)
• Daniël Kunenborg (klas 6)

Ouders:
• Doremieke Kruithof
• Elske Bosma (voorzitter)
• Lex Sigterman

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de NUOVO Scholengroep, waarin alle scholen van de stichting vertegenwoordigd zijn. Het USG is in de GMR vertegenwoordigd door Lilian Blom en Casper Voogt.

De komende MR-vergadering is gepland op 13 januari, 16.15-17.45 uur via Teams.

De MR-vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, personeel en ouders. De notulen kunnen desgewenst via het hieronder vermelde e-mailadres worden opgevraagd.

Op 29 november 2019 heeft de MR ingestemd met het voorstel van de schoolleiding over de nieuwe dagindeling. Het uitstel van de invoering hiervan heeft de schoolleiding overlegd met de MR.

Hoofdonderwerpen MR-vergadering woensdag 28 oktober:
• Hybride lessen
• Begroting

Hoofdonderwerpen MR-vergadering woensdag 11 november:
• Tussenstand hybride lessen en andere aan COVID-19 gerelateerde zaken
• Toetsing
• Begroting (vervolg)

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met één van de leden van de MR of via medezeggenschapsraad@usgym.nl.

Jaarverslag MR 2018-2019