MEDEZEGGENSCHAP

Het geven van advies over of instemming met zaken waarover het schoolbestuur of de schoolleiding beslissingen wil nemen, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). De taken en rechten van de MR zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR bestaat uit drie geledingen; de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de oudergeleding en de leerlingengeleding. De MR van het USG bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. Deze vertegenwoordigers zitten in de MR zonder last of ruggenspraak. De MR werkt volgens door de Stichting NUOVO vastgestelde statuten en een door de MR zelf vastgesteld reglement.

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting NUOVO waarin alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd zijn.