Medezeggenschap

Het geven van advies over of instemming met zaken waarover de schoolleiding beslissingen wil nemen, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). De taken en rechten van de MR zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR bestaat uit drie geledingen; de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de oudergeleding en de leerlingengeleding. De MR van het USG bestaat uit vier personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De vertegenwoordigers nemen zitting in de MR zonder last of ruggenspraak. De MR werkt volgens door de NUOVO Scholengroep vastgestelde statuten. In aanvulling hierop zal de MR op zeer korte termijn ook een eigen reglement vaststellen.

Het schooljaar 2019/2020 is de samenstelling van de MR als volgt:

Personeel:
• Esther Heymann
• Guus Kers
• Lilian Blom
• Stefan Landman (secretaris)

Leerlingen:
• Casper Voogt (klas 3)
• Julia van Reenen (klas 6)
• Nils Neisingh (klas 4)

Ouders:
• Doremieke Kruithof
• Elske Bosma (voorzitter)
• Lex Sigterman

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de NUOVO Scholengroep waarin alle scholen van de stichting vertegenwoordigd zijn. Het USG is in de GMR vertegenwoordigd door Lilian Blom en Julia van Reenen.

De komende MR vergaderingen zijn gepland op:
• 5 maart 2020; 08:30 uur
• 16 april 2020; 15:00 uur

De MR vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, personeel en ouders. De notulen kunnen desgewenst via het hieronder vermelde e-mail adres worden opgevraagd.

Op 29 november 2019 heeft de MR ingestemd met het voorstel van de schoolleiding over de nieuwe dagindeling.

Op 7 januari stond onder andere de kennismaking met het college van bestuur van NUOVO op de agenda.

Op 5 maart staan onder andere de volgende punten op de agenda:

• Overzicht documenten van schoolleiding naar de MR

• Vaststelling MR-reglement en het huishoudelijk reglement

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met één van de leden van de MR of via medezeggenschapsraad@usgym.nl.