Medezeggenschap

Het geven van advies over of instemming met zaken waarover de schoolleiding beslissingen wil nemen: dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). De taken en rechten van de MR zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de oudergeleding en de leerlingengeleding. De MR van het USG bestaat uit zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De vertegenwoordigers nemen zitting in de MR zonder last of ruggenspraak. De MR werkt volgens door de NUOVO Scholengroep vastgestelde statuten. In aanvulling hierop zal de MR op zeer korte termijn ook een eigen reglement vaststellen.

Het schooljaar 2023/2024 is de samenstelling van de MR als volgt:

Personeel:

 • Bernard Pol (secretaris)
 • Charissa Zwiers
 • Esther Heymann
 • Guus Kers
 • Jeffry Weber
 • Thomas Heesen

Leerlingen:

 • Julius Mathijsen (klas 6)
 • Juliana Zorlu (klas 6)
 • Nina Swinkels (klas 5)

Ouders:

 • Philip Komen (voorzitter)
 • Sander de Fost
 • Veronica Martinez Sobrino

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de NUOVO Scholengroep, waarin alle scholen van de stichting vertegenwoordigd zijn. Het USG is in de GMR vertegenwoordigd door Thomas Heesen.

De MR-vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, personeel en ouders. De notulen kunnen desgewenst via het hieronder vermelde e-mailadres worden opgevraagd.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met één van de leden van de MR via medezeggenschapsraad@usgym.nl of van de PMR via PMR@Usgym.nl

MR reglement USG

Huishoudelijk reglement MR USG