Medezeggenschap

Het geven van advies over of instemming met zaken waarover de schoolleiding beslissingen wil nemen, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). De taken en rechten van de MR zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR bestaat uit drie geledingen; de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de oudergeleding en de leerlingengeleding. De MR van het USG bestaat uit vier personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De vertegenwoordigers nemen zitting in de MR zonder last of ruggenspraak. De MR werkt volgens door de NUOVO Scholengroep vastgestelde statuten. In aanvulling hierop zal de MR op zeer korte termijn ook een eigen reglement vaststellen.

Het schooljaar 2019/2020 is de samenstelling van de MR als volgt:

Personeel:
• Esther Heymann
• Guus Kers
• Lilian Blom
• Stefan Landman (secretaris)

Leerlingen:
• Casper Voogt (klas 3)
• Julia van Reenen (klas 6)
• Nils Neisingh (klas 4)

Ouders:
• Doremieke Kruithof
• Elske Bosma (voorzitter)
• Lex Sigterman

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de NUOVO Scholengroep waarin alle scholen van de stichting vertegenwoordigd zijn. Het USG is in de GMR vertegenwoordigd door Lilian Blom en Julia van Reenen.

De komende MR vergaderingen zijn gepland op:
• 29 mei 2020; 08:30 uur
• 26 juni 2020; 15:00 uur

De MR vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, personeel en ouders. De notulen kunnen desgewenst via het hieronder vermelde e-mail adres worden opgevraagd.

Op 29 november 2019 heeft de MR ingestemd met het voorstel van de schoolleiding over de nieuwe dagindeling. Het uitstel van de invoering hiervan heeft de schoolleiding overlegd met de MR.

Op 16 april stond onder andere op de agenda:

• Aanpassingen ivm corona. O.a. zak/-slaagregeling en programma van toetsing en afsluiting (PTA).

• Stand van zaken verbouwing

• Vertegenwoordiging uit de MR in de sollicitatiecommissie voor de nieuwe conrector

• Afvaardiging USG in GMR NUOVO ivm vertrek Julia

• MR-reglement en het huishoudelijk reglement

Op 29 mei staat de opvolging van deze onderwerpen op de agenda en hoe het onderwijs er vanaf 1 juni t/m de zomervakantie zal gaan uitzien.

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met één van de leden van de MR of via medezeggenschapsraad@usgym.nl.

Jaarverslag MR 2018-2019